Προϋποθέσεις Εγγραφής – Έκδοση ταυτότητας

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του ΣΕΑΝ Δυτικής Αττικής θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

Υπόδειγμα αίτησης (xls)

  • Να είναι  Έφεδρος σε εφεδρεία Αξιωματικός, δηλαδή να έχει υπηρετήσει τη θητεία του ως Έφεδρος Αξιωματικός στο Στρατό ή στο Ναυτικό ή στην Αεροπορία, που ελεύθερα και με τη δική του προαίρεση επιθυμεί να γίνει μέλος μετά την απόλυσή του από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή του στα στελέχη της εφεδρείας. Μέλη μπορούν να γίνουν κανονικά και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.
  • Να κατοικεί στην Δυτική Αττική (Νομαρχία Δυτικής Αττικής) ή στα Προάστια του Δυτικού διαμερίσματος της Νομαρχίας Αθηνών (πρώην Δυτικής Αττικής) όπως π.χ. Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον, Καματερό κοκ.

Τι χρειάζεται:

  • Επίδειξη του απολυτηρίου και της Αστ.Ταυτότητας
  • Αίτηση
  • Εγγραφή 10 € – Ετήσια συνδρομή 10 €

(Προαιρετικά, όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί από το γραφείο μας ΣΗΜΑ ΕΦ.ΑΞΚΟΥ)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ:

Αίτηση

(Υπόδειγμα αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ ή στην σελίδα της ΔΕΠΑΘΑ ή στο γραφείο μας. Είναι σε μορφή excel και την συμπληρώνετε μόνο μηχανογραφικά (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12) με μικρά γράμματα, προκειμένου να είναι διακριτός ο τονισμός των υπόψη στοιχείων. Επισημαίνεται η σχολαστική συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στην πολιτική ταυτότητα.

(Στην πρώτη σειρά που αναφέρει αρ.ταυτότητας δεν γράφετε τίποτα (κενό), εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς, οπότε σημειώνετε τον αριθμό της παλαιάς ταυτότητας).Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ (τελευταίου τριμήνου)(Μπορείτε να ζητήσετε από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο ή το ΚΕΠ.  Προσοχή, το πιστοποιητικό που θα μας προσκομίσετε θα πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου, όχι παλαιότερο. Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α΄ μπορείτε να βρείτε εδώ ή στην σελίδα της ΔΕΠΑΘΑ).Δύο έγχρωμες (2) φωτογραφίες
(έγχρωμες, πρόσφατες,σε λευκό φόντο, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς), διαστάσεων 2,5 εκ Χ 2,5 εκ. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου. Το υλικό της φωτογραφίας θα είναι προϊόν επαγγελματικού φωτογραφικού εργαστηρίου και όχι πρόχειρα διασκευασμένο υλικό προσαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει μια φωτογραφία ταυτότητας.Για αποφυγή φθοράς των φωτογραφιών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τις τοποθετούν σε μικρό φάκελο.Απαραιτήτως να γνωρίζετε την ομάδα αίματος[/l

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, εξαιτίας ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ, ΦΘΟΡΑΣ του ΠΑΛΑΙΟΥ ή ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου ΔΤ. Το αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση του μέχρι πρότινος εκδιδόμενου τύπου ταυτότητας με αυτή ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥτο δε “παλαιό” ΔΤ θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση για αντικατάσταση.

* Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ του ΔΤ. θα ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τις Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Αρχές ύστερα από Διαταγή του Διευθυντή ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

* Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα υποβάλλει ο απωλέσας, στον ΣΕΑΝ

* Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

* Αν η απώλεια του ΔΤ είναι αδικαιολόγητη ο κάτοχος θα τιμωρείται με στέρηση αυτού για χρονικό διάστημα από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια κατά την κρίση του Διευθυντή της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ και θ’ αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για την προαγωγή του Εφέδρου Αξιωματικού.

* ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΩΣ 19-5-2016 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ(Φ.493/1/157718), Η ΔΕ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ “ΠΑΛΑΙΟΥ” ΤΥΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 19-5-2017.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΠΑΘΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.1301/82 (όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ.20 του Ν. 3648/2008) ” Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών”.