Εκλογές Προεδρείων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συνέλθουν σε ένα μήνα από την εκλογή τους σε ειδική για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. (αρ.6, παρ.1 Ν.1301/82 όπως αντικ. με το αρ.23 παρ.1 του Ν.3648/08)

Η εκλογή γίνεται εφ’ όσον παρευρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών, με μυστική ψηφοφορία. Για την εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται αυτή μεταξύ αυτών που πλειοψήφησαν, για κάθε αξίωμα, μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω πλειοψηφία των 2/3 των μελών, μπορεί να επαναληφθεί σε οκτώ (8) ημέρες οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/5 των μελών και σε περίπτωση μη επιτυχίας και της πλειοψηφίας αυτής αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.